Laden...

Algemene voorwaarden

Versie:  1.2
Datum: 8 maart 2011

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen AagjeOntwerp en de opdrachtgever.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten met AagjeOntwerp, waarvoor derden worden ingeschakeld.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig als deze nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Offerte

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend.
 2. AagjeOntwerp is alleen aan een offerte gebonden als de opdrachtgever, bij voorkeur schriftelijk, de aanvaarding hiervan bevestigt.
 3. De in de offerte genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld, en zijn 2 maanden geldig.
 4. AagjeOntwerp kan niet aan een offerte worden gehouden als de opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de offerte een vergissing of verschrijving bevat.
 5. Als de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is AagjeOntwerp daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij AagjeOntwerp dit nadrukkelijk bevestigd.
 6.  Als de offerte een samengestelde prijsopgave bevat is AagjeOntwerp niet verplicht tot levering van een deel van de in de offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door opdrachtgever van het door AagjeOntwerp gedane aanbod.
 2. De opdrachtgever verplicht zich tot afname van minimaal het ontwerp van een kaart indien opdrachtgever na oplevering van de eerste (digitale) proef AagjeOntwerp opdracht geeft tot het maken van aanpassingen aan het ontwerp.

Artikel 4 Levering

 1. AagjeOntwerp levert haar goederen en diensten in overleg met de opdrachtgever. Voor geboortekaartjes geldt dat AagjeOntwerp zal proberen de kaartjes nog op de dag van geboorte te versturen. Als dit niet haalbaar is zullen de kaartjes uiterlijk de volgende werkdag worden verstuurd, tenzij er sprake is overmacht.
 2. AagjeOntwerp is niet aansprakelijk voor vertraging in de levering door de vervoerder.
 3. Opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
 4. Als de opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van de benodigde informatie, zal AagjeOntwerp de voor levering bestemde artikelen gedurende een periode van maximaal 1 maand nadat de opdrachtgever hierover is ingelicht opslaan. Opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
 5. AagjeOntwerp levert uitsluitend per post, tenzij anders overeengekomen. De kosten van bezorging worden afzonderlijk gefactureerd.
 6. Als AagjeOntwerp voor de levering afhankelijk is van gegevens van opdrachtgever, vangt de levertijd aan op het moment dat opdrachtgever alle benodigde informatie heeft verstrekt.
 7. Als AagjeOntwerp een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nooit een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nooit met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient opdrachtgever AagjeOntwerp schriftelijk ingebreke te stellen.

Artikel 5 Modellen

 1. Op verzoek wordt tegen betaling een model verstrekt van de artikelen in de standaardcollectie.
 2. De modellen zijn voorzien van de voorbeeldteksten.
 3. Op verzoek van de opdrachtgever is het mogelijk een model van persoonlijke tekst te voorzien. AagjeOntwerp zal opdrachtgever vooraf laten weten wat hiervan de kosten zijn.
 4. Indien door AagjeOntwerp een model is verstrekt aan opdrachtgever, dan staat AagjeOntwerp er voor in dat het geleverde product daarmee overeenstemt, tenzij het verstrekken of het tonen gold als wijze van aanduiding.

Artikel 6 Betaling

 1. Bij het aangaan van de overeenkomst kan AagjeOntwerp een aanbetaling vragen. Dit wordt voor het aangaan van de overeenkomst naar de opdrachtgever gecommuniceerd.
 2. Betaling van gefactureerde bedragen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, of in ieder geval voor de verzending van het bestelde materiaal, op een door AagjeOntwerp aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.
 3. Als opdrachtgever de opdracht wil annuleren zal AagjeOntwerp de eventuele aanbetaling terugstorten op de rekening van opdrachtgever. Afhankelijk van de werkzaamheden die inmiddels door AagjeOntwerp zijn verricht zullen de al door AagjeOntwerp gemaakte kosten in mindering gebracht worden op de terug te storten nabetaling.Indien de opdracht wordt geannuleerd na oplevering van de eerste tekstproef wordt € 25 opmaakkosten in rekening gebracht voor ontwerpen uit de standaardcollecties. Voor een ontwerp op maat wordt € 80 opmaakkosten in rekening gebracht uitgaande van drie opmaakrondes mochten er meer opmaakrondes nodig zijn zullen voor de extra tijd kosten berekend worden. Deze kosten zijn erop gebaseerd dat drukwerk ook door AagjeOntwerp gedaan wordt, is dat niet zo dan zijn de kosten voor een ontwerp 120,-.
 4. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 5. Na het verstrijken van 8 dagen na de factuurdatum is opdrachtgever van rechtswege in verzuim; opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
 6. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van AagjeOntwerp en de verplichtingen van opdrachtgever tegenover AagjeOntwerp onmiddellijk opeisbaar.
 7. AagjeOntwerp heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 8. AagjeOntwerp kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
 9. AagjeOntwerp kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 7 Incassokosten

 1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.
 2. Indien AagjeOntwerp aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

 1. AagjeOntwerp blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 9 Onderzoek, reclames

 1. Opdrachtgever is verplicht het geleverde op het moment van aflevering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (laten) onderzoeken. Daarbij behoort opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met wat is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering aan AagjeOntwerp te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
 3. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft opdrachtgever verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst opdrachtgever gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt dat met voorafgaande schriftelijke toestemming van AagjeOntwerp en op de wijze zoals door AagjeOntwerp aangegeven.

Artikel 10 Risico-overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 11 Vrijwaringen

 1. Opdrachtgever vrijwaart AagjeOntwerp voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien opdrachtgever aan AagjeOntwerp informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 12 Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt AagjeOntwerp zich de rechten en bevoegdheden voor die AagjeOntwerp toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Het is opdrachtgever niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de AagjeOntwerp tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van AagjeOntwerp, ongeacht of deze aan opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
 4. Alle door AagjeOntwerp eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van AagjeOntwerp worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 5. AagjeOntwerp behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. AagjeOntwerp is niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit verlies, beschadiging, bezorging of gebruik van door AagjeOntwerp geleverde producten.

Artikel 14 Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop AagjeOntwerp geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor AagjeOntwerp niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van AagjeOntwerp worden daaronder begrepen.
 3. AagjeOntwerp heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat AagjeOntwerp zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voorzover AagjeOntwerp ten tijde van het intreden van overmacht al gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is AagjeOntwerp gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte afzonderlijk te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 15 Geschillen

 1. De rechter in de vestigingsplaats van AagjeOntwerp is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft AagjeOntwerp het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 16 Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen AagjeOntwerp en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Artikel 17 Wijziging, uitleg en vindplaats van de algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn op te vragen bij AagjeOntwerp.
 2. Van toepassing is de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.